Free delivery from 212,60 EUR
Safe shopping
Idosell security badge

Terms and conditions

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MODERNSPORT.PL obowiązujący od dnia 09.05.2015r.

(aktualizacja z dnia 24.05.2018r.)

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego modernsport.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.modernsport.pl , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Modern HST M.P. Prytulak sp.j a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz.827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.modernsport.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.modernsport.pl prowadzony jest przez spółkę Modern HST M.P. Prytulak sp.j. z siedzibą w Olszewie-Borkach, Żerań Duży 3B, 07-415 Olszewo-Borki wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349363, NIP: 7582314489, Regon: 142283775, email sale@modernsport.pl, telefon 029 764 56 28.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java, lub

b.) Mozilla Firefox w wersji 20.0.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java ,

c.) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Modern HST M.P. Prytulak sp.j zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.modernsport.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.10 Wszystkie informacje na temat ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności (kliknij).

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Korzystanie ze Sklepu internetowego i składanie zamówień nie wymaga rejestracji w jego ramach.

3.2. Klient może dobrowolnie dokonać rejestracji w Sklepie. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Modern HST M.P. Prytulak sp.j może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Modern HST M.P. Prytulak sp.j za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Modern HST M.P. Prytulak sp.j.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Modern HST M.P. Prytulak sp.j.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Modern HST M.P. Prytulak sp.j.

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.modernsport.pl, dokonać wyboru towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie oznacza obowiązek zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie oznacza obowiązek zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ModernHST M.P. Prytulak sp.j Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "POTWIERDZENIE WPŁYNIĘCIA ZAMÓWIENIA", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską UPS i DPD lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zamówienie można również odebrać osobiście w salonie Modern HST w Ostrołęce, przy ul. Zawadzkiego 12A. Koszty dostawy mogą Państwo sprawdzić pod tym adresem: (kliknij). Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Modern HST M.P. Prytulak sp.j zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

5.4. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

5.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.modernsport.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki. Dla klientów zagranicznych ceny mogą być wyrażane w euro (EUR), kurs każdorazowo pobierany jest z tabeli średnich kursów walut obcych NBP.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego 16 1020 3802 0000 1802 0080 3668

b.) płatnością w systemie IAI Pay

c.) zapłata kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, Mastercard Electronic, MasterCard Mobile, American Express, Delta Visa Debit, Diners Club przez system PayPal, gdzie karta kredytowa zostaje obciążona w momencie opłacenia zamówienia,

d.) płatnością w systemie PayPal,

e.) poprzez raty mBank,

f.) zapłata gotówką przy odbiorze przesyłki od kuriera DPD lub doręczyciela Poczty Polskiej,

g.) zapłata gotówką przy odbiorze własnym zamówienia w salonie Modern HST w Ostrołęce, przy ul. Zawadzkiego 12A.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1 W przypadku sprzedaży konsumenckiej mają Państwo prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

7.3 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas ModernHST M.P. Prytulak sp. j., ul. Zawadzkiego 12A, 07-410 Ostrołęka, tel. 29 764 56 28, fax. 29 643 22 88, email: sale@modernsport.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

7.4 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

7.5 Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Formularz odstąpienia od umowy Formularz odstąpienia od umowy Formularz odstąpienia od umowy

.doc .pdf .odt

Formularz odstąpienia od umowy

7.6 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

a) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

b) Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

c) Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 70PLN w przypadku paczek wielkogabarytowych lub 160PLN w przypadku palet.

d) Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Modern HST M.P. Prytulak sp.j. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sale@modernsport.pl. Modern HST M.P. Prytulak sp.j. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Towary oferowane w sklepie modernsport.pl objęte są gwarancją producenta, dystrybutora lub sklepu modernsport.pl. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej i / lub przy opisie danego towaru w sklepie. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

8.4 Adres wysyłki reklamowanego towaru: ModernHST, ul. Zawadzkiego 12A 07-410 Ostrołęka.

8.5 Klient może skorzystać z naszego formularza reklamacji lub przesłać informację o reklamacji w dowolny inny sposób.

Formularz reklamacyjny Formularz reklamacyjnyFormularz reklamacyjny

.doc .pdf .odt

Formularz reklamacyjny

8.6. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Modern HST M.P. Prytulak sp.j. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Modern HST M.P. Prytulak sp.j. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ModernHST, ul. Zawadzkiego 12A 07-410 Ostrołęka, mailowo pod adres sale@modernsport.pl, lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Modern HST M.P. Prytulak sp.j. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Przetwarzanie danych osobowych w świetle RODO


RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Podstawa przetwarzania danych przez Modern HST M.P. Prytulak sp.j.:

10.1 Administratorem Państwa danych jest Modern HST M.P. Prytulak sp.j. z siedzibą z siedzibą w Olszewie-Borkach, Żerań Duży 3B, 07-415 Olszewo-Borki. Mogą się Państwo z nim skontaktować drogą elektroniczną pod adresem sale@modernsport.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie Sklepu.

10.2 W sprawach związanych z Państwa danymi, proszę się kontaktować z administratorem Państwa danych pod adresem email: sale@modernsport.pl

10.3 Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie wyrażonej zgody, a także w celu wysyłki newslettera na podstawie dodatkowej zgody na jego wysyłkę.

10.4 W niektórych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonania naszych usług. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom podmiotów:

* osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

* podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy przetwarzanie Państwa danych,

* innym odbiorcom danych: firmom kurierskim i operatorom pocztowym, bankom w zakresie księgowania płatności, firmom ubezpieczeniowym, operatorom systemów płatności elektronicznej, firmie księgowej, a także organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

10.5 Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. W celu uzyskania kopii danych proszę kontaktować się z administratorem danych pod adresem sale@modernsport.pl

10.6 Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi i w stosunku do niego tj. 10 lat. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym prawa rachunkowego.

10.7 Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

10.8 Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

10.9 Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Aby cofnąć zgodę, wystarczy przesłanie wiadomości mailowej o cofnięciu zgody na adres sale@modernsport.pl lub wysłanie informacji o cofnięciu zgody za pomocą formularza kontaktowego na stronie sklepu.

10.10 Mają Państwo także prawo do przenoszenia danych.

10.11 Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy stwierdzą Państwo naruszenia przetwarzania danych osobowych Państwa dotyczących.

10.12 Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem zawarcia umowy sprzedaży lub świadczenia usług droga elektroniczną na rzecz Państwa. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją nie podania danych osobowych jest niemożliwość zawarcia umowy i świadczenia usług drogą elektroniczną przez naszą firmę.

10.13 Modern HST zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Modern HST nie może wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie.

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Modern HST M.P. Prytulak sp.j. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Modern HST M.P. Prytulak sp.j. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Modern HST M.P. Prytulak sp.j.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego, w tym RODO.

11.4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Modern HST M.P. Prytulak sp.j. w ramach www.modernsport.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego
w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą,

c. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

d. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do sądu polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy ubezpieczenia.
Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

11.5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Regulamin sklepu obowiązujący od dnia 09.05.2015r. (aktualizacja z dnia 28.11.2017r.) dostępny tutaj: kliknij

Regulamin sklepu obowiązujący od dnia 09.05.2015r. dostępny tutaj: kliknij

IdoSell Trusted Reviews
4.94 / 5.00 18 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2020-06-29
The communication has been a bit slow in recent months.
2023-08-04
Bardzo szybka dostawa zamówionego towaru
pixel